SANDVIKEN CENTER -ventilasjonsservice AS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Januar 2002.

Innledning.

Disse betingelser skal gjelde i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst mellom partene

Priser/leveringsvilkår.

Prisene forstås fritt levert vårt lager i Sandviken, eksklusiv merverdiavgift (ex works). Prisene inkluderer ikke spesialemballasje.

Betalingbetingelser.

Netto pr. 15 dager. Etter forfall belastes kunden 12% forsinkelsesrente.

Eiendomsforhold. (salgspant)

Selgeren har pant i den solgte gjenstand til sikkerhet for sitt krav (salgspant) på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle   gjenstanden i samsvar med dette forhold.

Gebyr.

Ordrer hvor listepris eksklusive merverdiavgift er  under kr.1.000,- belastes med et ekspedisjonsgebyr  på kr. 250,-.

Reklamasjoner.

Reklamasjoner vedrørende leveringens kvalitet eller kvantitet, som ikke faller inn under punktet Garanti, må skje skriftlig innen 8 dager.

Retur.

Retur av  kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke og  skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 85% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand.  Kredit ved retur av spesialprodukter kan ikke påregnes.

Annullering.

Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

Garanti.

Enhver leveranse garanteres mot fabrikasjonsfeil i 12 måneder fra leveringsdato. Feil som kunden forlanger utbedret i henhold til garanti, skal uten opphold meldes skriftlig til oss. Forsømmes dette faller vårt garantiansvar bort. Ved reklamasjoner må det defekte utstyr returneres til oss. Hvis kunden utfører, eller lar utføre, reparasjon eller utbedring uten skriftlig avtale med oss,  faller ethvert garantiansvar bort. Vi svarer ikke for feil oppstått gjennom uforsiktighet eller unormal bruk, overbelastning, feil vedlikehold, reparasjoner og endringer som  ikke er foretatt av oss, eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll. Vårt erstatningsansvar begrenser seg til omlevering av den defekte vare. Vi påtar oss intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som feil ved vår leveranse måtte forårsake. Ved forbrukerkjøp gjelder kjøpslovens regler.

Leveringstid.

Ved levering fra fabrikk er den av oss oppgitte leveringstid basert på fabrikkens oppgaver tillagt forsendelsestid.  Spesiell forsendelse med flyfrakt eller annen dyrere forsendelsesmåte faktureres videre til selvkost.  Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. 

Skulle som følge av  force majeure levering hindres, vanskeliggjøres eller forsinkes, forbeholder vi oss rett til etter eget valg, helt eller delvis å annullere leveringsavtalen. Likeledes bortfaller enhver forpliktelse til å svare dagmulkt eller lignende for forsinkelse dersom denne skyldes force majeur. Som force majeur regnes arbeidskonflikter, militær mobilisering, politiske uroligheter eller andre forhold som gjør det vanskelig å skaffe arbeidskraft hos oss eller våre leverandører, statlige inngripende som import- eller lisensrestriksjoner, forsinkelse av skip eller andre transportmidler som ikke med rimelighet kunne forutsees på bestillingstidspunkt, uteblitt, forsinket eller feilaktig leveranse fra våre underleverandører, eller andre forhold utenfor vår kontroll, som påvirker vår leveringsevne.

 

 

SANDVIKEN CENTER -ventilasjonsservice ASInformasjon om virksomhetenNettstedskart